No black Kábajk! Soutěž pro příznivce koloběžek K-bike>Priblizovadla.cz
Partner rubriky Koloběžky  

No black Kábajk! Soutěž pro příznivce koloběžek K-bike


Podmínky soutěže No black Kábajk!

 
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže No black Kábajk! (dále pouze soutěž) je Petr Lindner, Přibližovadla.cz (dále pouze organizátor).

2. Cíle soutěže
Soutěž má tři cíle:
2.1. – Určit a ocenit autora nejlepší úpravy designu libovolné koloběžky značky K-bike. Jediná podmínka je, aby rám koloběžky nebyl černý nebo nepřevažovala černá barva. Může to tedy být K-bike K5, K6 nebo K7.

2.2. – Určit autora nejoriginálnější fotografie libovolné koloběžky K-bike v autorském designu. V tomto případě se nemusí jednat o koloběžku oceněnou podle bodu 2.1. Autor fotografie nemusím být designérem ani majitelem vyfotografované koloběžky.

2.3. – Určit autora nejlepší fotografie libovolné koloběžky K-bike v autorském designu pořízené jakýmkoliv digitálním fotoaparátem značky Nikon. V tomto případě se nemusí jednat o koloběžku oceněnou podle bodu 2.1. ani podle bodu 2.2. Autor fotografie nemusím být designérem ani majitelem vyfotografované koloběžky.

3. Termín konání soutěže a vyhlášení výsledků
Soutěž probíhá od 9. června 2014 do 9. září 2014. Vyhlášení výsledků proběhne nejpozději do 26. září 2014.
Aktualizace 8. 9. 2014: Termín ukončení soutěže je prodloužen do 1. října 2014, vyhlášení výsledků proběhne nejpozději do 17. října 2014.

4. Účastníci soutěže
Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže zašlou fotografie podle podmínek soutěže na adresu noblackbike@priblizovadla.cz.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.
V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím organizátora vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.
Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. fotografie bez autorských práv), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.
V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.
Ze soutěže jsou vyloučeni porotci dle bodu 8 a jejich rodinní příslušníci.

5. Práva a povinnosti organizátora
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. Autorské právo a licence
Účastí v soutěži soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Buďto je tedy autorem návrhu designu podle bodu 2.1., nebo je autorem soutěžních fotografií podle bodů 2.2. a 2.3., případně autorem společným pro více zadání.
Soutěžící se zavazuje, že použitím soutěžních fotografií organizátorem soutěže způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátoru ani jiné osobě škoda či nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatňovány nároky na licenční odměnu třetích osob a v případě, že se tak stane, zavazuje se výslovně takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit.
Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob na bezplatné použití jejich děl, výkonů a osobních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a že je současně oprávněn toto své oprávnění dále poskytnout třetí osobě, což se fakticky stane účastí v soutěži.
Odesláním soutěžních fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorům nevýhradní licenci na použití soutěžních fotografií a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených v soutěžních fotografiích v neomezeném rozsahu, zejména pak jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými vizuálními prostředky ve spojitosti s propagací soutěže, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v autorském zákoně v platném znění. Organizátor soutěže se zavazuje při každém použití uvést autora fotografie a webovou stránku (pokud ji autor uvede).
Soutěžící poskytuje licenci a všechna povolení bez nároku na honorář. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, jež jsou součástí soutěžního díla, uděluje soutěžící organizátorovi podlicenci v shodném rozsahu a prohlašuje, že je k udělení této podlicence v daném rozsahu oprávněn.
Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních fotografií na webových stránkách organizátora www.priblizovadla.cz, na facebookovém profilu Přibližovadla.cz, na stránce Přibližovadla.cz v Google+ a twitterovém účtu @Priblizovadla.
Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

7. Zadání soutěže
Všechny tři cíle soutěže podle bodu 2 budou vyhodnocovány na základě fotografií zaslaných soutěžícími na e-mailovou adresu uvedenou v bodu 4. Fotografie je také možné uložit na externí cloudové úložiště (např. Dropbox) a v e-mailu pouze uvést odkaz ke stažení. Tento postup preferujeme. Základní technické požadavky na fotografie:
Organizátor akceptuje výhradně digitální fotografie o maximálním rozlišení 12 Mpx, v datovém formátu JPEG s maximální velikostí 5 MB/1 snímek.
Fotografie pro splnění bodu 2.1. musí být dokumentačně-technického charakteru, musí zachycovat design ve skutečné podobě. Musí být pořízeny v reálných barvách, korektně exponované, bez výrazného geometrického zkreslení a jiných degradujících optických vad. Organizátor požaduje minimálně dvě fotografie – celkové boční pohledy z levé a pravé strany koloběžky. Do soutěže můžete zaslat také fotografie detailů designu, nejvíce však 5 snímků celkem.
Fotografie pro splnění bodu 2.2. mohou využívat libovolných vyjadřovacích prostředků ve fotografii. Do soutěže můžete zaslat jedinou fotografii nebo sérii tří snímků, která bude hodnocena jako jedna soutěžní práce.
Fotografie pro splnění bodu 2.3. mohou také využívat libovolných vyjadřovacích prostředků ve fotografii, ale musí být pořízené jakýmkoliv digitálním fotoaparátem značky Nikon. Také u nich musí být zachovaná hlavička EXIF. Do soutěže můžete zaslat jedinou fotografii nebo sérii tří snímků, která bude hodnocena jako jedna soutěžní práce.

Ke všem snímkům je třeba uvést:
– Jméno autora designu koloběžky
– Jméno majitele koloběžky
– Jméno fotografa
– E-mailovou adresu a telefonní číslo soutěžícího
Je-li soutěžících více (např. autor designu podle bodu 2.1. a fotograf podle bodu 2.2 a 2.3), je nezbytné uvést údaje všech autorů. Jednotliví soutěžící v různých kategoriích mohou snímky či odkazy na ně posílat v samostatných e-mailech.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit uveřejnění těch soutěžních fotografií, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

8. Hodnocení soutěžních prací
Soutěžní práce podle bodu 2.1. hodnotí vybraná odborná porota ve složení Petr Vavruša – majitel firmy K-bike a Petr Lindner – organizátor soutěže.
Soutěžní práce podle bodu 2.2. hodnotí vybraná odborná porota ve složení Petr Lindner – organizátor soutěže a Vladimír Hudeček – nezávislý fotograf.
Soutěžní práce podle bodu 2.3. hodnotí vybraná odborná porota ve složení Jitka Spoustová-Staňková – PR manažerka společnosti Nikon a Petr Lindner – organizátor soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže (čl. 4 a 6).

9. Soutěžní ceny a předání cen
V soutěži budou vyhlášeny pouze tři první ceny:
Autor nejlepší práce podle bodu 2.1. získá rám a vidlici libovolného modelu K-bike dle vlastního výběru bez povrchové úpravy.
Autor nejlepší práce podle bodu 2.2. získá sportovní funkční triko Přibližovadla.cz.
Autor nejlepší práce podle bodu 2.3. softshellovou bundu Nikon.

Ceny mohou být předány osobně buďto v Brně nebo ve Zlíně, balíkem České pošty na území České republiky na náklady organizátora nebo balíkem České pošty mimo území České republiky na náklady výherce. Termín dodání: 14 dní po odsouhlasení dodací adresy výherce.

10. Pravidla soutěže a rozhodné právo
Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese http://Priblizovadla.cz/noblackbike. Odesláním e-mailu s přihláškou k soutěži organizátorovi účastník soutěže akceptuje tato pravidla a instrukce na soutěžních dokumentech a souhlasí s nimi.

 

Kapitoly článku


 Yedoo Steel

, ,
 1. #1 Malis 9. 6. 2014 - 16:07

  Ahoj, to je super nápad, jsem moc zvědavej na úpravy „Káčka“.
  Už od brzkého jara mám vizi designovýho K-biku, škoda ale že se vlastně nedá koupit. Pořád sleduju online shop na K-bikovských stránkách a pořád vyprodáno… Takhle není co „barvit“ 🙁 . Podařilo se někomu z vás poslední dobou objednat K-bike?

 2. #2 PJ 9. 6. 2014 - 23:08

  Já uvažoval o K-Biku pro přítelkyni, na shopu vyprodáno a soutěž je taky mimo nás 🙁

 3. #3 Laďa 12. 6. 2014 - 08:40

  Chápu, milý cenzore, p. Vavrušu je třeba jenom chválit. Na věčné časy a nikdy jinak :-).

 4. #4 Lindner Petr 12. 6. 2014 - 08:46

  Je to s podivem, ale muselo to trvat oněch 1 000 dní než se tady objevil fakt blbej komentář. V podstatě je to úspěch…

 5. #5 Pavel Werner 12. 6. 2014 - 14:54

  Petře, pust to ven, bude sranda 🙂

 6. #6 Petr Vavruša 13. 6. 2014 - 13:20

  Pavel Werner má pravdu. Sice nevím co tak hrozného Laďa napsal, že to jinak klidný Petr smazal, ale slibuji, že ten nenabarvený rám do soutěže dodám 🙂

 7. #7 Laďa 16. 6. 2014 - 19:46

  Blbý ? Možná. Vulgární či urážlivý ? V žádném případě. To, že nesouhlasíte s mým komentářem Vám Petře samozřejmě neupírám. Diskuzi zdar :-).

 8. #8 Mirek 6. 7. 2014 - 20:16

  Taky mne mrzí, že stránky nejedou, a v podstatě nejde senat káčko. Na jednu stranu rozumím větě o tom, že netřeba psát dotazy o dostupnosti, protože tvoří zacyklení, avšak alespoň rámcová informace kdy se zase vše rozjede by pomohla.

(nebude zveřejněn)


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Rozumím