Montáž. Na pozadí dùkazy, že tvùrci svoje kolobìžky opravdu „obèas“ otestují na vlastní kùži